Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest aktem prawa miejscowego przyjmowanego w formie uchwały Rady Miasta. Plan miejscowy określa przeznaczenie, warunki zagospodarowania i zabudowy terenu, a także rozmieszczenie inwestycji celu publicznego. Składa się z części tekstowej (uchwała) oraz graficznej (załącznik do uchwały). Ustalenia planu miejscowego, wraz z innymi przepisami, kształtują sposób wykonywania prawa własności nieruchomości. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego uchwalany jest przez Radę Miasta i ogłaszany przez Wojewodę w wojewódzkim dzienniku urzędowym.

Funkcjonowanie na danym obszarze planu miejscowego porządkuje kształtowanie przestrzeni, ułatwia i przyspiesza procedury inwestycyjne.

Obecnie miasto Nowy Sącz posiada ok. 47% obszaru pokrytego miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego a w trakcie opracowania są plany obejmujące ok. 10% powierzchni miasta. W niedalekiej perspektywie planowane jest pokrycie planami kolejnych 6% obszaru miasta.

Plany miejscowe