Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza jest dokumentem planistycznym sporządzanym dla całego obszaru miasta, określającym w sposób ogólny politykę przestrzenną i lokalne zasady zagospodarowania. Studium nie jest aktem prawa miejscowego, a więc nie zawiera przepisów powszechnie obowiązujących i nie może być podstawą do wydania decyzji administracyjnych. Ma za to charakter aktu kierownictwa wewnętrznego. Wiąże Prezydenta Miasta przy sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Treść uchwały studium znajdziesz tutaj.