Reklamy

Potocznie zwana „uchwała krajobrazowa” ma na celu uporządkowanie bałaganu reklamowego w mieście, uporządkowanie i zredukowanie ilości reklam, urządzeń reklamowych, a także uporządkowanie elementów małej architektury i ogrodzeń.

Mając na względzie ład przestrzenny na terenie naszego miasta i estetykę jego ulic na sesji Rady Miasta Nowego Sącza w dniu 27 czerwca 2017 roku została podjęta uchwała NR XLII/415/2017 w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane (tzw. uchwała krajobrazowa). Uchwała obowiązuje od dnia 26 lipca 2017r.

Teren miasta został podzielony na 5 obszarów o zróżnicowanych zasadach regulacji i różnych terminach dostosowania istniejących w dniu wejścia w życie uchwały tablic reklamowych i urządzeń reklamowych, w tym szyldów, do zakazów i warunków określonych w uchwale: dla Obszaru I i II – 12 miesięcy, a dla pozostałych Obszarów – 36 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej uchwały.

Nie wymagają natomiast dostosowania do zakazów, zasad i warunków określonych w uchwale obiekty małej architektury oraz zwolniono z obowiązku dostosowania do warunków określonych w niniejszej uchwale istniejące ogrodzenia zlokalizowane we wszystkich Obszarach, które zostały wybudowane zgodnie z przepisami przed dniem wejścia w życie niniejszej uchwały.

W związku z powyższym prosimy o dostosowywanie już istniejących tablic i urządzeń reklamowych, w tym szyldów, do zapisów obowiązującej uchwały krajobrazowej.

Z pełną treścią uchwały krajobrazowej zapoznać się można pod poniższym linkiem.

UCHWAŁA NR XLII/415/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane