Deklaracja dostępności

    Urząd Miasta Nowego Sącza zobowiązuje się zapewnić dostępność cyfrową swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4.04.2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej architektura.nowysacz.pl

Data publikacji strony internetowej: 10.12.2017
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 25.12.2021

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 04.04.2019 r. z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści nieodstępne

 • Nie wszystkie hiperłącza mają nadane tytuły
 • Zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości
 • Osadzone materiały wideo nie zawierają transkrypcji nagranego dźwięku, ale podjęte zostały działania w celu wdrożenia wymogu, a materiały wideo wcześniejsze (archiwalne) będą sukcesywnie poprawiane
 • Elementy nietekstowe (zdjęcia, ozdobne obrazki, ikonki) nie mają wpisanej wartości alternatywnej. Braki te są na bieżąco usuwane.
 • Zbyt mały kontrast niektórych elementów tekstowych i nietekstowych.
 • Filmy ideo dostępne na stronie nie są tłumaczone na Polski Język Migowy, nie zawierają transkrypcji opisowej oraz nie posiadają napisów dla osób niesłyszących.
 • wersji tekstowej nie zawierającej żadnych grafik oraz
 • podstawowych informacji o Urzędzie w języku migowym dla osób z dysfunkcją słuchu.
 • Brak formularza kontaktowego

Podmiot zapewni dostępność cyfrową witryny w terminie zgodnym z powyższą ustawą.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób niepełnosprawnych:

 • Powiększanie liter
 • Wersja kontrastowa
 • Negatyw strony
 • Wyłączenie kolorów (strona w odcieniach szarości)
 • Włączenie na stałe opisów graficznych (alt)
 • Odwrócenie kolorów
 • Podkreślenie linków
 • Czytelna czcionka
 • Wbudowany głosowy czytnik tekstu

Aplikacja mobilna

Brak aplikacji mobilnej

Deklaracje sporządzono dnia: 20.08.2020
Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 20.03.2021
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Dostępność architektoniczna

Siedziba Wydziału Architektury i Urbanistyki znajduje się przy ul. Zielonej 55 w Nowym Sączu. Tuż przy wejściu do budynku znajdują się miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych, wejście do budynku po schodach lub poprzez istniejący podjazd. Wydział mieści się na II piętrze budynku. Dostęp klatką schodową o właściwych parametrach lub windą. Budynek spełnia minimalne wymagania, jakie nakłada ustawa o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Rafał Leśniak
E-mail: lesniak@nowysacz.pl
Telefon: +48 18 44-86-628

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

     Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargę można złożyć również do Prezesa Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych