Planowanie przestrzenne

Planowanie przestrzenne realizowane jest w mieście Nowy Sącz przez Referat Planowania Przestrzennego Wydziału Architektury Urzędu Miasta. Referat opracowuje plany zagospodarowania przestrzennego oraz inne dokumenty planistyczne miasta. W 2017r została opracowana także zmiana studium uwarunkowań i kierunków rozwoju zagospodarowania przestrzennego miasta.

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

Uchwała krajobrazowa